Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Fortboard.eu

1. Postanowienia wstępne
Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Fortboard.eu.

2. Definicje
Fortboard.eu - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
www.fortboard.eu.
Sprzedawca - Mirosław Ciężadło - osoba fizyczna z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polski.
Regulamin - niniejszy dokument.
Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu .
Klient - podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
Sklep - sklep internetowy służący do sprzedaży drogą elektroniczną – online, Modeli 3D - grafik trójwymiarowych.
Produkt wirtualny – wytwarzany w postaci cyfrowej model 3D, grafika trójwymiarowa w formatach OBJ, STEP, IGES, STL, BLEND (Blender), FCStd (FreeCad), będąca przedmiotem Oferty i dostarczana po zamówieniu przez e-mail w postaci cyfrowej, bez limitu pobrań, liczba dni po których wygaśnie ważność pobierania: 3 dni.
Produkt "Za darmo" – bezpłatny Produkt wirtualny, wytwarzany w postaci cyfrowej model 3D, grafika trójwymiarowa w formatach OBJ, STEP, IGES, STL, BLEND (Blender), FCStd (FreeCad), będąca przedmiotem Oferty i dostarczana po zamówieniu przez e-mail w postaci cyfrowej, bez limitu pobrań, liczba dni po których wygaśnie ważność pobierania: 3 dni.
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów wirtualnych ze Sprzedawcą.
Konto - konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów wirtualnych do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty wirtualne do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów wirtualnych.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów wirtualnych zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Kontakt ze Sklepem
Adres e-mail Sprzedawcy: bizonner@gmail.com
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu podanego w niniejszym punkcie.

4. Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty wirtualne, niezbędne są:
a. system operacyjny Mac OS, Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 lub nowszy oraz zainstalowana przeglądarka internetowa np. Chrome, Firefox z działającym internetem o przepustowości co najmniej 10mb,
b. komputer powinien być wyposażony w Adobe Flash i JAVA,
c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
d. włączona obsługa plików cookies,
e. zainstalowany program FlashPlayer,
f. Konsument do rozpakowania archiwum z Produktem wirtualnym powinien zaopatrzyć się w program 7zip.

5. Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty wirtualne znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe
jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.

6. Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Wybrać w Sklepie Produkt wirtualny będący przedmiotem Zamówienia,
2. Kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, kliknąć przycisk „Zobacz koszyk” i kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
3. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz Adresu email, na który ma nastąpić przesłanie Produktu wirtualnego,
4. Akceptując Regulamin oraz Politykę Prywatności zaznaczyć okienko "Przeczytałem/am i akceptuję regulamin"
5. Kliknąć przycisk “Kontynuuj do PayPal”.
6. Po przekierowaniu na stronę PayPal wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem pkt 7.

7. Oferowana metoda dostawy oraz płatności
1. Klient otrzymuje zamówiony Produkt wirtualny na swój email.
2. Klient może skorzystać z płatności elektronicznej PayPal, gdzie płatność jest rejestrowana zaraz po wpłacie. Płatność w ten sposób jest możliwa dla osób zarejestrowanych w usłudze Paypal.
3. Klient może skorzystać z płatności kartą płatniczą PayPal, gdzie płatność jest rejestrowana zaraz po wpłacie. Płatność w ten sposób nie wymaga rejestrowania się w usłudze Paypal.

8. Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w
Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Początek biegu terminu dostawy Produktu wirtualnego do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą PayPal - w momencie odbioru płatności przez operatora Płatności PayPal.
5. Za przesłanie Produktu wirtualnego na email Klienta, Sklep nie pobiera opłaty.
6. Konsument dokonując opłaty nabywa prawa do korzystania z zakupionego Produktu wirtualnego na czas nieokreślony.
7. Dostęp do Produktu wirtualnego zostanie przyznany w max 72 godziny od momentu odbioru płatności przez Operatora Płatności PayPal.
8. Do zrealizowania zamówienia wymagane jest podanie poprawnego i działającego adresu e-mail, należącego do Konsumenta, na który zostanie wysłany link do pobrania Produktu wirtualnego.
9. W związku z nabyciem przez Konsumenta Produktów wirtualnych, Konsument nie jest uprawniony do ich:
a. udostępniania w jakikolwiek sposób innym osobom, jakiegokolwiek ingerowania w zawartość, rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu - w całości lub we fragmentach, wykorzystywania komercyjnego.

9. Prawo odstąpienia od umowy
Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za Produkt wirtualny.
Klient przed zakupem Produktu wirtualnego w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie oraz program, na którym zamierza go odtwarzać, obsługuje format w jakim jest on zapisany.
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do Umowy:
a. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

10. Reklamacja
1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty wirtualne. Na stronach Sklepu
szczegółowo opisany jest każdy Produkt wirtualny.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wirtualny wolny od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu wirtualnego Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres email Sprzedawcy.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich).

12. Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Pozostałe informacje dotyczące Polityki Prywatności zostały zamieszczone na stronie http://fortboard.eu/pl/polityka-prywatnosci/

13. Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kategorie produktów

wrzesień 2022
P W Ś C P S N
« kw.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930